شورای شهر دهدز

شهردار غنی یا شهردار فنی!

این سطور به پدیده ای می پردازد که این روزها بحث داغ مردم و امتحان بزرگ شورای شهری ست که با آرای مردم انتخاب شده اند. انتخابی که به هر شکل و با هر نیت می تواند منجر به توسعه شهر یا درجا زدن شهر و عدم تحول منجر شود. شاید برخی این جملات را […]

گوگری سیاسی و دوا گری اجتماعی

مهمترین انتخابات شهری و بزرگترین محک مردم ایذه و دهدز در حال رقم خوردن است. انتخابات شورای شهر و روستا. انتخاباتی که تاکنون عصبیت های طایفه ای عموما و منیت های فردی خصوصا در آن تعیین کننده بوده است. از هر طایفه ای ده ها تن احساس کرده اند که باید اعلام حضور کنند. احساس […]