حمزه محمدی رکعتی

گوگری سیاسی و دوا گری اجتماعی

مهمترین انتخابات شهری و بزرگترین محک مردم ایذه و دهدز در حال رقم خوردن است. انتخابات شورای شهر و روستا. انتخاباتی که تاکنون عصبیت های طایفه ای عموما و منیت های فردی خصوصا در آن تعیین کننده بوده است. از هر طایفه ای ده ها تن احساس کرده اند که باید اعلام حضور کنند. احساس […]