انتخابات شورای شهر ایذه

گوگری سیاسی و دوا گری اجتماعی

مهمترین انتخابات شهری و بزرگترین محک مردم ایذه و دهدز در حال رقم خوردن است. انتخابات شورای شهر و روستا. انتخاباتی که تاکنون عصبیت های طایفه ای عموما و منیت های فردی خصوصا در آن تعیین کننده بوده است. از هر طایفه ای ده ها تن احساس کرده اند که باید اعلام حضور کنند. احساس […]

بخوابید هر وقت تغییری پیش آمد، بیدارتان می کنم!

در هر سالی حداکثر دو مرتبه امکان زیارت پدر و مادرم و بستگانم را پیدا می کنم. کم پیش می آید که دو مرتبه بیشتر به ایذه برگردم. هر بار که می آیم، وقت می گذارم و مسیرهای مختلف شهر را دور می زنم. همچون مسافر غریبی که بوی آشنای وطن، مشامش را نوازش می […]