خان بازی!

انقلاب که پیروز شد، بساط خان و خان بازی ها بهم ریخته شد اما بساط خان زادگی به قوت خود باقی ماند. انقلاب برای حمایت از مستضعفین، عامه مردم و برپایی قسط و عدالت شکل گرفت. بهترین صفت یک مسئول ولو به عنوان رهبر و امام جامعه، صفت «خادم» بود. بلی خدمت کردن به خلق […]