بخوابید هر وقت تغییری پیش آمد، بیدارتان می کنم!

در هر سالی حداکثر دو مرتبه امکان زیارت پدر و مادرم و بستگانم را پیدا می کنم. کم پیش می آید که دو مرتبه بیشتر به ایذه برگردم. هر بار که می آیم، وقت می گذارم و مسیرهای مختلف شهر را دور می زنم. همچون مسافر غریبی که بوی آشنای وطن، مشامش را نوازش می […]